Splošni pogoji poslovanja GUD COMPANY D.O.O.


1. Splošna določila

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe o poslovanju (prijavnice), ki jo skleneta GUD COMPANY D.O.O. oz. pooblaščena oseba in stranka, ki se prijavlja na določen dogodek ali aranžma. Dogodki in aranžmaji GUD COMPANY D.O.O. so namenjeni predvsem dijakom ter ostali mladini. S podpisom prijavnice GUD COMPANY D.O.O. se šteje, da je stranka sprejela določila teh splošnih pogojev. Prijava je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o odpovedi udeležbe na dogodku/odpvedi aranžmaja; z ustreznimi dokazili. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu. Stranka je odgovorna za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov.

2. Prijava in vplačila

Stranka se lahko prijavi na dogodek ali aranžma preko spletnega obrazca na uradni spletni strani GUD COMPANY D.O.O. ali pri pooblaščenih prodajalcih GUD COMPANY D.O.O. Ob prijavi GUD COMPANY D.O.O. in stranka skleneta pogodbo o aranžmaju, ki vsebuje podatke o dogodku ali aranžmaju. Stranka mora ob prijavi navesti vse potrebne podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva organizator dogodka/aranžmaja ter s prvim obrokom vplačati 30% celotne vrednosti aranžmaja. Preostali del mora stranka plačati najpozneje 30 dni pred dnevom dogodka/aranžmaja, oziroma kot je navedeno na prijavnici/pogodbi. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja stranka ne plača v določenem roku, se šteje, da je odpovedala udeležbo na dogodku/aranžmaju in GUD COMPANY D.O.O. ravna po določilih o strankini odpovedi aranžmaja/udeležbe na dogodku iz 4. točke teh splošnih pogojev.
*Za aranžmaje maturantskih plesov v sezoni 2022 so možna plačila na fiduciarni račun ob predhodnem dogovoru s strankami tj. Vodstvo šole oz. predstavniki dijaških skupnosti.

3. Cene vstopnic za dogodek / aranžmajev

Cene vstopnic za posamezen dogodek oz. aranžmajev so določene v ceniku podjetja in veljajo od dneva, ko je le-ta objavljen. Cene za vse dogodke/aranžmaje so navedene v evrih. GUD COMPANY D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe cen v skladu z Obligacijskim zakonikom (zaradi sprememb v menjalnem tečaju,…). O morebitnih spremembah cen GUD COMPANY D.O.O. udeležence obvesti najkasneje 30 dni pred dogodkom. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, lahko stranka brez stroškov odstopi od pogodbe, vendar najkasneje 7 dni po prejemu obvestila o spremembi cene. Stranka lahko vstopnice plača v skladu z navodili spletnega nakupnega procesa ali v gotovini na prodajnih mestih GUD COMPANY D.O.O. (v kolikor so slednja razpisana). Vstopnice so veljavne do dneva dogodka, navedenega na posamezni vstopnici za dogodek.

4. Sprememba prijave in odpoved udeležbe na dogodku

I. Vsaka sprememba udeležbe na dogodku/aranžmaja po sklenitvi pogodbe o poslovanju (po prijavi), se obravnava kot odjava udeležbe na dogodku / od aranžmaja; tudi če se stranka kasneje ponovno prijavi. Stranka ima pravico do odpovedi udeležbe na dogodku/aranžmaju. Odpoved je lahko le pisna, preko e-maila na naslov info@gudcompany.si. Stranka je do povračila največ 50% stroškov upravičena zgolj za primer plesnih tečajev; ob predložitvi ustreznih potrdil zdravnika specialista, ki potrjujejo strankino nezmožnost za udeležbo na vsaj 50% razpisanih terminov za tečaje. Preostanek kupnine predstavljajo administrativni stroški za prijavo in izvedbo tečajev podjetja GUD COMPANY D.O.O. in se jih ne vrača. Pri nakupu vstopnic za ostale dogodke v organizaciji GUD COMPANY D.O.O. (maturantski plesi, koncerti, sejmi,…) je kupnina za vstopnice nepovratne narave; ob morebitni odpovedi s strani stranke le-ta ni upravičena do povračila stroškov kupnine.

II. Posebni pogoji ob odpovedi dogodka in vračila vplačanih sredstev v povezavi z epidemijo novega koronavirusa (COVID-19): V primeru odpovedi izvedbe dogodka s strani organizatorja GUD COMPANY D.O.O. zaradi nezmožnosti izvedbe v povezavi s epidemijo koronavirusa (COVID-19) se organizator obvezuje k povračilu vseh vplačanih sredstev za udeležbo na dogodku (koncerti, maturantski plesi,…) vsem strankam. GUD COMPANY D.O.O.  si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za GUD COMPANY D.O.O. pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. GUD COMPANY D.O.O. si pridržuje pravico do enkratne spremembe datuma in razpisa nadomestnega datuma za izvedbo dogodka zaradi nastopa višje sile (vključno z nezmožnostjo izvedbe zaradi epidemije koronavirusa ali posledic povezavi s slednjo). Pogodbena stranka se strinja, da se iz razloga varstva javnega zdravja ali spoštovanja ukrepov za zajezitev epidemije lahko vsebinsko spremeni program dogodka. V primerih, ko GUD COMPANY D.O.O. izrecno pisno jamči izvedbo dogodka, tega ne more odpovedati.

III. Izpolnjevanje pogojev za pristop k dogodku (potrdila o cepljenju, testiranju, prebolevnosti ali kar koli s čim je lahko industrija dogodkov regulirana s strani pristojnih organov) je v domeni vsake posamezne stranke. Če stranka pogojev za pristop k dogodku ne izpolni ali se zaradi neurejenih dokumentov ne more udeležiti dogodka se GUD ravna po določilih o strankini spremembi prijave in odpovedi aranžmaja.

5. Reklamacije

Vsaka stranka/imetnik pogodbe ima pravico do reklamacije zaradi neustrezne storitve. V skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov je potnik dolžan vse nepravilnosti in odstopanja od dogovorjenega in vplačanega aranžmaja v najkrajšem možnem času sporočiti izvajalcu storitev. V kolikor tega ne stori v najkasneje 7-ih dneh po dogodku/koncu aranžmaja, ne more podati pisne pritožbe v primeru, da pomanjkljivosti niso bile v celoti odpravljene. Obrazec za prijavo je na voljo pri predstavnikih GUD COMPANY D.O.O. Brez pisne reklamacije GUD COMPANY D.O.O. ne obravnava zahtevkov za vračilo kupnine ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Organizator ne bo upošteval skupne pritožbe, ki bi jo podpisalo več strank – imetnikov pogodbe iz ene reklamacijske zahteve. K pisnemu zahtevku za znižanje cen, odškodnine ali drugemu zahtevku, mora stranka predložiti ustrezno potrdilo o dejanskem stanju, na podlagi katerega stranka svoj zahtevek uveljavlja (npr. potrdilo o vplačilih). Če je po krivdi GUD COMPANY D.O.O. prišlo do neizpolnjevanja posameznih storitev, ima stranka pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neopravljenih storitev oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov.

6. Informacije

GUD COMPANY D.O.O. ne prevzema odgovornosti za katerokoli informacijo na prijavnih mestih, ki ni v skladu z opisi storitev v uradnih dokumentih podjetja.

7. Prodaja vstopnic

I. Z nakupom vstopnice pri GUD COMPANY D.O.O. kupec sprejema hišna pravila lokacije prireditve kot tudi pogoje sodelovanja med GUD COMPANY D.O.O. in organizatorjem prireditve. Ob zapustitvi lokacije prireditve vstopnica izgubi svojo veljavnost. Neupoštevanje hišnih pravil in zloraba vstopnice se kaznuje in osebo odstrani s prizorišča. V takih primerih vstopnice ni mogoče vrniti. V primeru popolne ali delne odpovedi ali preložitve prireditve veljajo roki in pogoji posameznega organizatorja. Informacijo o tem kupec vstopnice dobi pri organizatorju ali na prodajnem mestu, kjer je vstopnico kupil.

II. Obiskovalec ob TV prenosih dovoljuje neomejen čas snemanja brez zahteve nadomestila za oddajanje s strani TV organizacije, ki producira film in je posnela obiskovalca med ali v kontekstu prireditve in dovoljuje uporabo vseh tehničnih sredstev za obdelavo filma. Vnos naprav za snemanje zvoka in slike, steklenic, kozarcev, pločevink, palic, orožja, pirotehničnih sredstev in drugih stvari, navedenih v hišnih pravilih lokacije prireditve, je prepovedan.

III. PREPRODAJA, PONAREJANJE ali KAKRŠNAKOLI DRUGA OBLIKA ZLORABE VSTOPNIC NI DOVOLJENA in JE KAZNIVA!

  • Hranite vstopnico, kot da je gotovina.
  • Barkoda je unikatna in je veljavna le ob prvem skeniranju, vsako nadaljnje kopiranje in vsak nadaljnji prehod ni mogoč.
  • Ob izgubi zamenjava ni mogoča.
  • Kupec vstopnice mora vstopnico zavarovati pred nepooblaščenim dostopom. GUD COMPANY D.O.O. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne težave, ki bi nastale zaradi posredovanja, posredovanja informacij, kopiranja. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru zlorabe ne dovoli vstopa imetnikom vstopnic z identično barkodo. Morebitni reklamacijski zahtevek kupec vstopnice pošlje v zakonsko predvidenem roku.

8. Varstvo osebnih podatkov

GUDCOMPANY D.O.O. vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da stranka s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi GUD COMPANY D.O.O. in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor stranka tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi. Enako velja za uporabnike spletnih strani GUD COMPANY D.O.O..

9. Končna določila

I. Vsaka stranka s prijavo dovoljuje GUD COMPANY D.O.O uporabo fotografij in video posnetkov z dogodkov (na katerih je posneta dotična stranka) v promocijske in komercialne namene. Vrednostni boni, ki jih GUD COMPANY podeljuje v promocijske namene, so vnovčljivi izključno na redne prodajne cene, razen če je na bonu navedeno drugače. V primeru spora med strankami je za reševanja le-teh pristojno sodišče v Ljubljani. GUD COMPANY D.O.O. ne odgovarja za morebitne napake v propagandnem materialu (katalogi, programi na listih in spletnih straneh). S temi splošnimi pogoji preneha veljavnost splošnim pogojem starejšega datuma.

II. GUD COMPANY D.O.O. si pridržuje pravico, da te Splošne pogoje spremeni kadar koli. Pri tem bo prodajalec kupca vedno obvestil o vsebinski spremembi Splošnih pogojev, tako da bo spremembo objavil na domači spletni strani.

III. Informacije objavljene na spletni strani GUD COMPANY D.O.O., so izključno informativne narave. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in ažurne. Fotografije, multimedijske vsebine, dokumenti in opisi ne zagotavljajo lastnosti dogodkov.

IV. GUD COMPANY D.O.O. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.